• phoneHotline : 0971.588.705 (Đặt hàng) & 0981.025.704 (Kế toán) & 0988.898.422 (Kho)
  • moneyTỷ giá: 3450 VND/NDT
Chát với chúng tôi